TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Các vấn đề chung. VAC
Tên tài liệu: PHIM VỀ XUNG QUANH VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU SẮN Ở PHÚ YÊN
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: XUNG QUANH VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU SẮN Ở PHÚ YÊN
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV1
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 16 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 13
Download tài liệu: 228351.mpg