TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ AO NUÔI CÁ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ AO NUÔI CÁ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 16 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 16
Download tài liệu: 228350.mpg