TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Tiêu chuẩn, vật iệu, an toàn, rung.Hệ thống CAD/CAM, máy điều khiển bằng chương trình số
Tên tài liệu: PHIM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 15 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 15
Download tài liệu: 228346.mpg