TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thiết kế hệ thống tách chất thải rắn và lọc sinh học trong hệ thống nuôi tuần hoàn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Trung Kỳ
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-10
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-09.pdf