TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tách protein trong hệ thống nuôi tuần hoàn cá hồi
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Trung Kỳ, Phan Đăng Hùng`
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-8
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-04.pdf