TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria Philippinarum)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Thế Mưu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-79
Download tài liệu: CNSX giong tu hai00.pdf