TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Sự biến động hàm lượng lectin theo mùa của rong đỏ, Kappaphycus Alvarezii (Doty) Doty EX Silva
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Đình Hùng; Kạni Hori; Huỳnh Quang Năng; Trần Kha
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 157-166
Download tài liệu: 144_BD.pdf