TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Di trồng loài Kappahycus Stratium (Schmitz) Doty vào Việt Nam và nghiên cứu so sánh kết quả di trồng với loài K. Alvarezii (Doty) Doty
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Mai Đức; Huỳnh Quang Năng; Trần Kha; Trần Quang Thái
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 121-128
Download tài liệu: 142_BD.pdf