TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng nguồn lợi, sử dụng rong có chứa Agar ở Việt Nam và tiềm năng phát triển nuôi trồng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Như Hậu; Nguyễn Hữu Đại
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 109-120
Download tài liệu: 136_BD.pdf