TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: ảnh hưởng của thành phần nuôi cây lên sự sinh trưởng và sinh sản Docosanhexaenoic Axit (DHA) của Schizochytrium Manggrovei (B072)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Thị Miền; Cornel Verduyn
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 175-186
Download tài liệu: 135_BD.pdf