TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Tên tài liệu: Một số kết quả tính toán nghiên cứu thử nghiệm biên độ và sự ảnh hưởng của sóng nội đến trường vận tốc âm ở vùng bỉên miền Trung Việt nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Bá Xuân; Trấn Văn Chung
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 627-6442
Download tài liệu: 120_BD.pdf