TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nhiều thách thức trong khai thác thuỷ sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đình Long
Xuất bản:
Năm suất bản: 07/05/2014
Số trang: 21, 24
Download tài liệu: nongthonmoi.A282.pdf