TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cá chình - nguồn lợi thuỷ sản có triển vọng ở đồng bằng sông Cửu Long
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: TC Nông thôn mới
Xuất bản:
Năm suất bản: 07/05/2014
Số trang: 5-7
Download tài liệu: nongthonmoi.A267.pdf