TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: Những thách thức trong phát triển nông thôn liên quan đến các tổ chức nông dân
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Đức Thịnh
Xuất bản:
Năm suất bản: 07/05/2014
Số trang: 20-23
Download tài liệu: nongthonmoi.A258.pdf