TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá hồi vân thương phẩm tại Kỳ Sơn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Chu Chí Thiết
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan068.pdf