TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Công nghệ sinh học với việc cải tiến di truyền giống cá tra ở An Giang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Âu Thị ánh Nguyệt
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan065.pdf