TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Giám sát môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản bằng sinh vật chỉ thị
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tạ Hồng Minh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan053.pdf