TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Chất lượng nước sông Mai Giang và ảnh hưởng tới hoạt động nuôi trồng thủy sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Ngọc Hùng; Nguyễn Thị Thanh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan049.pdf