TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Kết quả thử nghiệm ương, nuôi thương phẩm huy muống Bình Định
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phùng Bảy
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan036.pdf