TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Mô hình nuôi cá chim trắng công nghiệp vùng nước lợ ở Diễn Châu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Anh Đức; Nguyễn Thị Thanh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan026.pdf