TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu Zeolite 4A từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Anh Tuấn
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan025.pdf