TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Tình hình sản xuất tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hà Nam, vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Anh Tuấn
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan024.pdf