TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu xử lý bùn đáy ao nuôi cá tra làm phân bón
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Trinh; Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan020.pdf