TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường nuôi trồng thuỷ sản phía nam Hà Nội
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Phạm Văn Hùng
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan014.pdf