TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Đặc điểm sinh học và mức độ gây bệnh gan thận mủ của chủng Edwardsiella Ictaluri hỏng (Knocked-out) Gen pủA trên cá tra thực nghiệm
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Võ Văn Nha; Trần Thị Bích Thủy; Võ Hoàng ánh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan012.pdf