TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: nh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm chân trắng bố mệ hậu bị sạch bệnh (Litopenaeus Vannamei) nuôi tại Cát Bà - Hải Phòng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: ũ Văn Sáng; Lê Văn Nhân; Nguyễn Phương Toàn; Nguyễn Hữu Ninh; Trần Thế Mưu; Vũ Văn In
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan011.pdf