TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá chốt nghệ (Mystus gulio Hamilton, 1822)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thành Tâm; Phạm Thành Khỏe; Đoàn Văn Nhí
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan010.pdf