TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: Vấn đề mã số hàng hoá sản phẩm gỗ của Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Văn Tản; Nguyễn Mạnh Hoạt
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 36-37
Download tài liệu: nongthonmoi.A191.pdf