TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: Hệ quả quá trình phát triển đối với môi trường sinh thái nông thôn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Ngọc Bách
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 12-13, 16
Download tài liệu: nongthonmoi.A189.pdf