TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Nghiên cứu mô hình biogas cải tiến sử dụng thiết bị hút khí sinh học giá thành hạ
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang:
Download tài liệu: Biogas056.pdf