TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Công nghệ
Tên tài liệu: Đào tạo nghề cho nông dân: Con đường ngắn nhất đưa khoa học công nghệ về nông thôn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tuấn Minh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/1014
Số trang: 14-15
Download tài liệu: nongthonmoi.A166.pdf