TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: Hạn điền + Thiếu cơ sở vật chất + Thị trường thiêu thụ = Khó dạy nghề nông dân
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Hương
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 12-13
Download tài liệu: nongthonmoi.A165.pdf