TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu Biogas - Diesel
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Văn Ga; Trần Văn Quang; Trương Lê Bích Trâm
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas042.pdf