TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Sáng kiến sử dụng màng HDPE trong xây hầm biogas
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Thanh Sơn
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas022.pdf