TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Hiệu quả từ mô hình Biogas xử lý chất thải từ chăn nuôi heo tại huyện Ninh Sơn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phúc Nguyên
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas020.pdf