TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nuôi trồng thủy sản hữu cơ - Hướng phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản thế kỷ 21
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: TT Khoa học - kỹ thuật - kinh tế thủy sản
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan226.pdf