TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Vai trò của các chính sách trong phát triển nuôi trồng thủy sản ở Trung Quốc
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Thanh Phương
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan225.pdf