TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy Dual Fuel của Biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng; Bùi Văn Ga; Lê Minh Tiến; Phạm Đình Long
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas008.pdf