TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cơ chế điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các cấp trong mạng phân tán Profibus-DP
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng; Nguyễn Thị Hương Lan; Nguyễn Tuấn Lan; Trịnh Hải Thái
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan214.pdf