TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi thủy sản tập trung trên vùng đất mới chuyển đổi ở huyện Ninh Giang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tăng Đức Kháng
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan212.pdf