TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối vùng ven biển huyện Hải Hậu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Trọng Huệ
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan209.pdf