TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan208.pdf