TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Về các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đỗ Nam; Võ Thị Tuyết Hồng
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan197.pdf