TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tín dụng ngân hàng đối với nghề nuôi trồng thủy sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan196.pdf