TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu bảo tồn loài nhum sọ (Tripneustes Gratilla) tại khu vực vịnh Nha Trang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Ngô Chí Thiện; Trần Văn Bằn
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan189.PDF