TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thích ứng phương pháp vi sinh vật để sàng lọc tồn dư Quinolone, Tetracyclines và Sulfamide trong tôm
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Kim Đăng; Guy Degand; Sophie Danyi; Guy Maghuin-Rogister; Marie-Louise Scippo
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan188.pdf