TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng nghề cá Việt Nam và sự cần thiết có hoạt động đồng quản lý nghề cá trong dự án SCAFI
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Vũ Văn Đài
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan185.pdf